Zgodnie z zapisem Kodeksu pracy Rozdział X art. 2377 § 1: „Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

  • (1) jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
  • (2) ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy."

Odzież robocza nie może być zamiennie nazywana odzieżą ochronną, oznakowanie odzieży roboczej nie może zawierać oznaczenia CE.

Natomiast, odzież ochronna stosowana przez pracownika powinna być dobrana w wyniku przeprowadzonej przez pracodawcę analizy i oceny ryzyka na stanowisku pracy, po zidentyfikowaniu występującego na nim zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika, a następnie dobraniu odpowiednich środków ochrony, uwzględniając ryzyko, częstotliwość ekspozycji, włączając w to warunki przechowywania, czyszczenia, naprawy i sprawdzania.

Odzież robocza jest to odzież:

  • okrywająca lub zastępująca własną odzież pracownika w warunkach, w których nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  • dostosowana do wykonywanych czynności i wymogów procesu technologicznego [wg PN-P-84525:1998 Odzież robocza-Ubrania robocze (rozdz. 1.3, p.1.3.1)].

Należy zwrócić uwage, że normy: EN 340 oraz EN ISO 13688 nie są do samodzielnego stosowania. Jest to napisane wprost we wprowadzeniach do obu norm.

  • EN 340: (...) Niniejsza norma europejska jest normą referencyjną przywoływaną, jeżeli ma to znaczenie, przez normy przedmiotowe. Niniejsza norma nie powinna być stosowana odrębnie lecz tylko w powiązaniu z inną normą zawierającą wymagania dla określonego wykonania wyrobu w celu zapewnienia ochrony. Jeżeli określone wymagania są potrzebne, powinny być wyszczególnione w odpowiedniej normie dla tych wyrobów. (...)
  • EN ISO 13688 (...) Niniejsza Norma Międzynarodowa z założenia nie jest przeznaczona do samodzielnego stosowania, lecz tylko w powiązaniu z inną normą zawierającą wymagania dotyczące określonej skuteczności wyrobu, który zapewnia ochronę. (...)

Odzież ochronna:

  • jest to odzież wraz z ochraniaczami, która okrywa lub zastępuje odzież osobistą i jest przeznaczona do zapewnienia ochrony przed jednym zagrożeniem lub wieloma zagrożeniami [wg PN-EN ISO 13688:2013-12 Odzież ochronna-Wymagania ogólne, (rozdz. 3, p.3.5)],
  • jest to wyposażenie przewidziane do noszenia przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie [wg Rozporządzenia MG z dnia 21.12.2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (rozdz. 1, § 3)].